El Concurs de Música de Cambra d’Alzira obri la convocatòria de la seua XIII edició

COMPARTIR:

El XIII Concurs de Música de Cambra d’Alzira, organitzat per l’Ajuntament d’Alzira amb la col·laboració de la Societat Musical d’Alzira i la Falla El Mercat d’Alzira obri la convocatòria de la XIII edició, que se celebrarà el 17 de febrer de 2024 a la Casa de la Cultura d’Alzira.

Podran participar els intèrprets que no hagen complit encara els 30 anys d’edat el dia en què finalitze el concurs, amb una mitjana d’edat del grup màxima de 27 anys. Els conjunts hauran d’estar formats per un mínim de 2 components i un màxim de 5. Cap component del grup podrà formar part d’un altre grup participant.

El butlletí d’inscripció haurà d’enviar-se per correu electrònic. Es prendrà com a data de recepció la que indique el mateix correu. Les sol·licituds que no adjunten tota la documentació o les inscripcions rebudes fora de termini no seran admeses al concurs. Una vegada tancat el termini, l’organització comunicarà a cada concursant l’acceptació oficial de la seua inscripció o, si és el cas, els motius pels quals és rebutjada.

Cada concursant enviarà un programa amb obres o fragments que hauran de ser, almenys, de dos compositors diferents. El concursant especificarà la duració del repertori, els seus moviments i data de composició. No es podrà canviar el repertori una vegada siga acceptat per la secretaria del concurs. El comité organitzador podrà realitzar les modificacions que considere oportunes per al millor desenvolupament del concurs.

La prova eliminatòria (dissabte 17 de febrer de 2024 a les 11 h), constarà d’un màxim de 20 minutos de duració, en la qual el grup concursant interpretarà únicament una obra o fragments d’un mateix autor.

La prova final (dissabte 17 de febrer de 2024 a les 18´30 h), els grups seleccionats realitzaran la seua actuació en el mateix ordre que en la prova eliminatòria. Cada grup finalista interpretarà dues obres o fragments d’autors diferents amb una duració màxima de 25 minuts. Es podrá repetir l’obra de la fase eliminatòria.

El grup guanyador del primer Premi es compromet a realitzar l’actuació en què consisteix el premi en la data indicada en els premis. L’organització del concurs podrà modificar les dates dels concerts, realitzant-se quan les entitats patrocinadores ho consideren oportú, preferentment l’any 2024.

Més informació a societatmusicalalzira.org i fallaelmercat.es

ALTRES NOTÍCIES