Ajudes 2023 per a Societats Musicals com a Patrimoni Cultural Immaterial

COMPARTIR:

Després de la declaració de les societats federades com a Bé d’Interés Cultural Immaterial (Decret 68/2018, de 25 de maig del Consell) i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya (Consell de Ministres R.D.229/2021, de 30 de març), les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana poden accedir a la sol·licitud de la següent ajuda: 

Extracte de l’Ordre de 17 d’abril del Ministeri de Cultura i Esport per la qual es convoquen ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial corresponents a l’any 2023. 

Beneficiaris.
Podran concórrer a aquesta convocatòria d’ajudes les persones jurídiques sense ànim de lucre del sector públic o privat, que hauran d’estar legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: ajuntaments, diputacions, mancomunitats i altres ens locals, associacions i institucions sense fins de lucre, universitats i entitats dependents de comunitats autònomes. Les entitats sol·licitants hauran d’aportar com a finançament propi el projecte almenys el 10% del cost total del mateix declarat en la memòria o, en el seu cas, el 10% del cost del projecte reformulat. 

Termini de presentació. 
El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquest Orde en el “Butlletí Oficial de l’Estat” i de l’Ordre íntegra en la Base Nacional de Subvencions. 

El termini de sol·licitud estarà obert fins al pròxim 22 de maig de 2023. Tenen disponible el tràmit en el següent enllaç.

ALTRES NOTÍCIES

ALTRES NOTÍCIES